สีน้ำพลาสติก ภายนอก KING COBRA

ขนาดหมายเหตุ
1/4กล.น้ำสะอาด
กล.น้ำสะอาด
2.5กล.น้ำสะอาด
5 กลน้ำสะอาด