สีน้ำอะครีลิก ทาฝ้าเพดาน ชนิดด้าน KING COBRA

ขนาดหมายเหตุ
กล.น้ำสะอาด
2.5กล.น้ำสะอาด
5 กลน้ำสะอาด