สีน้ำอะครีลิค 100% ลีน่าชิลด์ สำหรับภายใน-นอก เฉดสีพิเศษ

ขนาด

หมายเหตุ

กล.
น้ำสะอาด
2.5กล.
น้ำสะอาด
5 กล
น้ำสะอาด

มอก.2321-2549