สีรองพื้นปูนใหม่อะครีลิค KING COBRA CLEAN SHIELD

ขนาดหมายเหตุ
กล.น้ำสะอาด
2.5กล.น้ำสะอาด
5 กลน้ำสะอาด